Our Service


Image_b679f24.jpg
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลภายนอกมีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ สามารถนำไปพัฒนางานและวิชาชีพ โดยให้เข้ารับการศึกษาเป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

มหาวิทยาลัยรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษา โดยสรุปดังนี้
 1. ผู้สนใจเข้าศึกษา ต้องแสดงความจำนงไปยังคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เข้าศึกษา และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องลงทะเบียนเรียนก่อนเริ่มภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ หรือ
 2. ผู้สนใจเข้าศึกษา ในหลักสูตรแบบเข้มข้น (Intensive Course) หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) หรือหลักสูตรฝึกอบรม ให้ดำเนินการตามที่คณะกำหนด
 3. ผลการประเมินรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม สามารถสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ได้ 5 ปี
 4. เมื่อเรียนหรือฝึกอบรมครบตามแผนการเรียนแล้ว จะได้รับใบรับรองผลการศึกษา หรือวุฒิบัตรเท่านั้น
 5. อัตราค่าใช้จ่าย มีดังนี้
  1. ค่าลงทะเบียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่าหน่วยกิตในหลักสูตรที่ลงทะเบียนรายวิชา
  2. ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
  3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรแบบเข้มข้น (Intensive Course) หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) หรือหลักสูตรฝึกอบรม เป็นไปตามประกาศของคณะหรือภาควิชาหรือสายวิชา
  4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ
 1. ผู้สนใจเข้าศึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความจำนงได้ที่ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา โทร. 02-470-8147-51 และ 02-470-8352
 2. ข้อมูลเพิ่มเติมติดตามที่
  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ. 2557
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ. 2557

sxxx
© Copyright 2017 Admissions and recruitment office, KMUTT All rights reserved.